อสม.ตำบลบ้านทุ่ม

 

 

ลำดับ 

ชื่อ 

นามสกุล 

ID

เพศ 

หมู่ที่ 

ตำบล 

ที่อยู่ 

 

 1

  สายันต์

 เพ็งมา

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

314 

 

 2

  ลำไพร

 ไชยราษฎร์

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

131  

 

 3

  ถิน

 ด้วยสง่า

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

12  

 

 4

  อุไร

 นวลบุดดี

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

252  

 

 5

  ขวัญไทย

 ศรีกลชาญ

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

235  

 

 6

  ประสาทพร

 ศรีน้อย

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

37/1  

 

 7

  ระเบียบ

 ประสงค์พัฒนา

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

8/1  

 

 8

  คมขำ

 โสแสนน้อย

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

291  

 

 9

  รื่นจิตร

 พุทธเสน

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

170/1  

 

 10

  ประนอม

 ม่วงนิล

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

214  

 

 11

  ทองเพชร

 มหานาม

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

23/7  

 

 12

  ทองมา

 ยศตีนเทียน

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

11  

 

 13

  บังอร

 ผันผ่อน

 

ชาย 

1

บ้านทุ่ม 

12  

 

 14

  สมร

 จันทรา

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

194  

 

 15

  ปราณี

 โม้หอชัย

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

53  

 

 16

  อรุณศรี

 วงค์หนองแล้ง

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

110  

 

 17

  ประเวศ

 เบี้ยวโกฎิ

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

82  

 

 18

  วงเดือน

 ศรีน้อย

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

211  

 

 19

  แปน

 ขุนภิรมย์

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

199  

 

 20

  พานทอง

 วงศ์สละ

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

54/1 

 

 21

  สมศรี

 ม่วงนิล

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

75/2 

 

 22

  วิลาวรรณ

 คำสิงห์

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

352 

 

 23

  สุมาลี

 วงศ์วีระขันธ์

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

146 

 

 24

  อรุณศรี

 พรรณโภชน์

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

122 

 

 25

  สมหมาย

 วงค์สุ่ย

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

300 

 

 26

  นิตย์

 สิทธิ

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

78 

 

 27

  เสาวภา

 เบี้ยวโกฏิ

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

262 

 

 28

  ไสว

 ศรีกลชาญ

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

29/1 

 

 29

  รัชนีกร

 คล้ายกล่ำ

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

119 

 

 30

  ไพรัช

 เพ็งมา

 

หญิง 

1

บ้านทุ่ม 

75 

 

 31

  นิกร

 ตูมพิทักษ์

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

100  

 

 32

  หนูเตือน

 คำมีสว่าง

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

50 

 

 33

  สมร

 วงศ์ละ

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

82  

 

 34

  เฉลิมพร

 มาละกิต

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

178/1  

 

 35

  สังเวียน

 โรจนชาลี

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

51/1  

 

 36

  ศรีนวล

 จันทร์นวล

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

241  

 

 37

  จันทร์ศรี

 บุญปัญญา

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

87  

 

 38

  ทองสุก

 เตชะแก้ว

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

171  

 

 39

  สุจิตรา

 อรัญเสริฐ

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

80  

 

 40

  อนงค์

 ไชยราษฎร์

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

281  

 

 41

  ศีลธรรม

 จันทวงษ์

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

119  

 

 42

  ทองสา

 นันท์ดี

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

77  

 

 43

  สุพร

 สุระเสนา

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

266  

 

 44

  ละคร

 ชาลีหงษ์

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

133/1  

 

 45

  สำนวน

 วงศ์ละ

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

82  

 

 46

  เรียน

 คำสิงห์

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

69  

 

 47

  สุพรรณ

 สอนเพ็ง

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

65  

 

 48

  หนู

 มหานาม

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

209  

 

 49

  เดช

 เพรงมา

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

44  

 

 50

  เสนอ

 ปิ่นกระโทก

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

41/1  

 

 51

  ถาวร

 แคว้นน้อย

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

198  

 

 52

  คำภู

 วงศ์วีรขันธ์

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

14  

 

 53

  สุทิน

 บุญเฮ้า

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

207  

 

 54

  บุญล้วน

 นวลบุดดี

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

84  

 

 55

  บุญกอง

 กาพย์ไกรแก้ว

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

182/1 

 

 56

  ทองหล่อ

 จันทร์ราษฎร์

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

263 

 

 57

  ประทุมวรรณ

 จุลลาบุดดี

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

305 

 

 58

  บุญปลูก

 แสนกิ่ว

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

25 

 

 59

  วิไลวรรณ

 นาพิลา

 

หญิง 

2

บ้านทุ่ม 

102 

 

 60

  ประยูร

 เสนาสุ

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

232 

 

 61

  นิภา

 วงศ์ละ

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

225  

 

 62

  ประสิทธิ์

 จุลลาบุดดี

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

226  

 

 63

  สนอง

 นามมุง

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

84  

 

 64

  สงัด

 พรมจักร์

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

173  

 

 65

  บัวไข

 เนตรจันทร์

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

201  

 

 66

  จันทร์

 สิทธิจันทร์เสน

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

74  

 

 67

  ประยุง

 โสโว

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

34  

 

 68

  สิทธิ

 มะค่า

 

ชาย 

3

บ้านทุ่ม 

205  

 

 69

  ทองมา

 จุลจันทนโพธิ์

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

254  

 

 70

  รำไพ

 มะค่า

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

113  

 

 71

  อรุณ

 เมืองสนธิ์

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

79/1  

 

 72

  ปราณี

 ตูมพิทักษ์

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

100  

 

 73

  อำพร

 พรมเพิก

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

140  

 

 74

  แดง

 สิงห์จันทร์

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

74/1  

 

 75

  วันเพ็ญ

 ทัพซ้าย

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

315  

 

 76

  พิศมัย

 คำสิงห์

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

106/1  

 

 77

  ไพศรี

 นามมุง

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

116  

 

 78

  สมาน

 เสนาสุ

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

180  

 

 79

  สมเกียรติ

 เสนามนตรี

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

219  

 

 80

  เพียง

 สมวงษา

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

76/1  

 

 81

  ถาวร

 แก้วภู

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

167/1  

 

 82

  นิตยา

 วงศ์ละ

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

138/1 

 

 83

  สมหวัง

 ประมูลเมือง

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

80 

 

 84

  ทองสุข

 พรมจักร์

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

104/1 

 

 85

  สมร

 พรหมฤทธิ

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

133 

 

 86

  ประเยาว์

 จันทะบุตร

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

183/1 

 

 87

  สงวน

 วงค์มาสา

 

หญิง 

3

บ้านทุ่ม 

238 

 

 88

  บำเพ็ญ

 ลาโคตร

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

185  

 

 89

  วันนา

 นามมุง

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

321  

 

 90

  ระเบียบ

 คำสิงห์

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

315  

 

 91

  บุญสม

 แก้วบ้านทุ่ม

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

49/1  

 

 92

  วิไล

 ศรีน้อย

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

63  

 

 93

  ทองสุข

 นันท์อ่อน

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

49  

 

 94

  บุญยัง

 สิทธิ

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

83  

 

 95

  ทองพูล

 มหานาม

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

41  

 

 96

  คำผล

 ยามี

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

239  

 

 97

  ฤทธิ์

 เบี้ยวโกฎิ

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

42  

 

 98

  สัมฤทธิ์

 แสงเหลา

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

432  

 

 99

  อรุณ

 พิมพ์คำไหล

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

38  

 

 100

  ทองเพชร

 วงศ์สุ่ย

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

327  

 

 101

  สัมฤทธิ์

 คนสันต์

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

432  

 

 102

  ระเบียบ

 มหานาม

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

51  

 

 103

  หนูพิษ

 พรมจักร

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

164/1  

 

 104

  ชู

 พลพา

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

129/1  

 

 105

  สมาน

 เสนามนตรี

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

159  

 

 106

  สมจิต

 ชัยฤทธิ์

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

33  

 

 107

  พร

 แคว้นน้อย

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

235  

 

 108

  สมบูรณ์

 บุญงอก

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

157/1  

 

 109

  เสถียร

 เขียวโสภา

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

37  

 

 110

  อุไร

 แคว้นน้อย

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

392 

 

 111

  ปราณี

 วงษ์สุ่ย

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

 

 112

  เบญจวรรณ

 พลพาชัย

 

หญิง 

4

บ้านทุ่ม 

19 

 

 113

  ประสิทธิ์

 แสนสีลา

 

ชาย 

4

บ้านทุ่ม 

122/1 

 

 114

  สมพงษ์

 มะค่า

 

ชาย 

4

บ้านทุ่ม 

429 

 

 115

  สุนันท์

 ศรีน้อย

 

ชาย 

4

บ้านทุ่ม 

349 

 

 116

  ดาวัลย์

 จินดา

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

77  

 

 117

  ทองไส

 วัดถัง

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

141  

 

 118

  สำฤทธิ์

 สุมะกิจ

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

118  

 

 119

  นิเวช

 วัดถัง

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

11  

 

 120

  คำพอง

 เอาะน้อย

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

18  

 

 121

  ตุ๊

 สิทธิ

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

15  

 

 122

  ผล

 บุญฉิม

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

50  

 

 123

  บัวพัน

 ขวดคำ

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

78  

 

 124

  เกษา

 สิงหา

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

58  

 

 125

  ทองพาส

 วัดถัง

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

49/1 

 

 126

  จรัญ

 สุดชา

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

40 

 

 127

  อำนวย

 หร่องบุศรี

 

หญิง 

5

เหล่าเกวียนหัก

37 

 

 128

  ชนิกานต์

 ชนิกานต์

 

หญิง 

6

แดงน้อย

78/1 

 

 129

  สัมฤทธิ์

 จาริชานนท์

 

ชาย 

6

แดงน้อย

79 

 

 130

  นงค์

 ชัยเดช

 

หญิง 

6

แดงน้อย

271  

 

 131

  สมจิต

 นามมุง

 

ชาย 

6

แดงน้อย

22  

 

 132

  นิสา

 แก้วผ่องพรรณ

 

หญิง 

6

แดงน้อย

133  

 

 133

  อุลัย

 จันทะวงษ์

 

หญิง 

6

แดงน้อย

230/1  

 

 134

  นารี

 หอมกรุ่น

 

หญิง 

6

แดงน้อย

87/2  

 

 135

  ปราณี

 จันทะประเทศ

 

หญิง 

6

แดงน้อย

99  

 

 136

  จุรีพร

 นันจันที

 

หญิง 

6

แดงน้อย

76  

 

 137

  เพ็ญศรี

 นันจันที

 

หญิง 

6

แดงน้อย

235  

 

 138

  ประสงค์

 โพธิปัสสา

 

หญิง 

6

แดงน้อย

156  

 

 139

  บัวเครือ

 เครื่องพาที

 

หญิง 

6

แดงน้อย

141 

 

 140

  แสงชัย

 เสนามนตรี

 

ชาย 

6

แดงน้อย

47 

 

 141

  กริชทอง

 คารไชยภูมิ

 

หญิง 

7

แดงน้อย

63 

 

 142

  ประมวล

 โพธิ์นาง

 

หญิง 

7

แดงน้อย

136  

 

 143

  ฉวีวรรณ

 พัดพรม

 

หญิง 

7

แดงน้อย

166  

 

 144

  สมยง

 โพธิปัสสา

 

หญิง 

7

แดงน้อย

224  

 

 145

  สัมฤทธิ์

 ผัดพรม

 

หญิง 

7

แดงน้อย

45/1  

 

 146

  สมพร

 อนุสุเรนทร์

 

หญิง 

7

แดงน้อย

222  

 

 147

  เสงี่ยม

 ไชยธรรม

 

หญิง 

7

แดงน้อย

263  

 

 148

  ยี่สุ่น

 พิมพ์คำไหล

 

หญิง 

7

แดงน้อย

187  

 

 149

  สมบูรณ์

 เสนามนตรี

 

หญิง 

7

แดงน้อย

81  

 

 150

  นภาภรณ์

 ร้อยเพลียร์

 

หญิง 

7

แดงน้อย

300  

 

 151

  ดวงจิตร

 บุญปัญญา

 

ชาย 

7

แดงน้อย

59  

 

 152

  เลิศ

 ลุนจันทา

 

ชาย 

7

แดงน้อย

108  

 

 153

  ยุทธศิลป์

 ไชยธรรม

 

ชาย 

7

แดงน้อย

263  

 

 154

  ยุพิน

 นันท์ดี

 

หญิง 

7

แดงน้อย

201 

 

 155

  ชยา

 จันทประเทศ

 

ชาย 

7

แดงน้อย

75 

 

 156

  จิราภรณ์

 เศวตวงษ์

 

หญิง 

7

แดงน้อย

247 

 

 157

  นิตยา

 หาวบัวทา

 

หญิง 

8

หนองกุง

17/1  

 

 158

  ทองขันธ์

 รสโสดา

 

หญิง 

8

หนองกุง

163  

 

 159

  บุญโฮม

 พันเมือง

 

หญิง 

8

หนองกุง

187  

 

 160

  ประนอม

 รสโสดา

 

หญิง 

8

หนองกุง

58  

 

 161

  นิอร

 หล่ำแขก

 

หญิง 

8

หนองกุง

141  

 

 162

  พันสอง

 กงสะเด็น

 

หญิง 

8

หนองกุง

12/1  

 

 163

  เฉลิมศรี

 ผุยเจริญ

 

หญิง 

8

หนองกุง

144  

 

 164

  ทองหลาง

 สุราวรรณ์

 

หญิง 

8

หนองกุง

120  

 

 165

  สงวน

 แพงน้อย

 

ชาย 

8

หนองกุง

131  

 

 166

  ขนิฐา

 หร่องบุตรศรี

 

หญิง 

8

หนองกุง

203 

 

 167

  น้ำฝน

 ภูชื่นศรี

 

หญิง 

8

หนองกุง

206 

 

 168

  จันทร์

 หล่ำแขก

 

ชาย 

8

หนองกุง

18 

 

 169

  วันทอง

 เคนแสนโคตร

 

หญิง 

8

หนองกุง

197 

 

 170

  มะลิ

 รสโสดา

 

หญิง 

8

หนองกุง

161 

 

 171

  ทองพูล

 บูรพันธ์

 

หญิง 

8

หนองกุง

28 

 

 172

  วรรษมล

 ค่าเอ่น

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

94  

 

 173

  หนูเล็ก

 แก้วบุญเรือง

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

90  

 

 174

  ชาตรี

 สิมเสน

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

12  

 

 175

  บุญตา

 สายสิงห์

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

72  

 

 176

  บรรทง

 ค่าเอ่น

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

2  

 

 177

  ญานิสา

 เลือดไทย

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

 

 178

  เกี้ยง

 บัวช่วย

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

30 

 

 179

  กุหลาบ

 ศรีสารคาม

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

88 

 

 180

  รันดร

 บำรุงกุล

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

10 

 

 181

  พรรณี

 ศรศักดา

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

54 

 

 182

  สำรวย

 แก้วภู

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

13 

 

 183

  ทองเลื่อน

 ช่วยปุ้ง

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

103 

 

 184

  สมควร

 ช่วยปุ้ง

 

หญิง 

9

กุดนางทุย

109 

 

 185

  รัตนพร

 เอติรัตน์

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

302  

 

 186

  วิไลลักษณ์

 ศิริเกษ

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

30  

 

 187

  บุญโฮม

 สุมารี

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

69  

 

 188

  โฮม

 ทองบ้านทุ่ม

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

87  

 

 189

  บุเฮียง

 ผาเหล่า

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

8  

 

 190

  มะลิ

 ปิ่นสูน

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

136  

 

 191

  สำราญ

 เหลาฤทธิ์

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

84  

 

 192

  บุหลัน

 พิทอง

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

35  

 

 193

  พรประภา

 หอมสมบัติ

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

238  

 

 194

  บุญทรัพย์

 สอนพิละ

 

หญิง 

10

บ้านม่วง

48  

 

 195

  พิมพ์พา

 ทองบ้านทุ่ม

 

หญิง 

11

บ้านม่วง

142  

 

 196

  นภาพร

 ธรรมโคตร

 

หญิง 

11

บ้านม่วง

71  

 

 197

  วัลภา

 ธรรมโคตร

 

หญิง 

11

บ้านม่วง

71  

 

 198

  วาสนา

 หารปราบ

 

หญิง 

11

บ้านม่วง

142/1  

 

 199

  ประคอง

 ทองบ้านทุ่ม

 

หญิง 

11

บ้านม่วง

33  

 

 200

  อุทัย

 ศรีกลชาญ

 

หญิง 

11

บ้านม่วง

27  

 

 201

  ลำสน

 ศรีกลชาญ

 

หญิง 

11

บ้านม่วง

79  

 

 202

  ถาวร

 ทองบ้านทุ่ม

 

ชาย 

11

บ้านม่วง

142  

 

 203

  หาร

 สิมเสน

 

ชาย 

11

บ้านม่วง

112  

 

 204

  วิไลลักษณ์

 สีอุดทา

 

หญิง 

11

บ้านม่วง

246 

 

 205

  ทรงศักดิ์

 โชติบ้านขาม

 

ชาย 

11

บ้านม่วง

279 

 

 206

  เพียรทอง

 เสนามนตรี

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

418 

 

 207

  ลำใย

 นันท์ดี

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

387  

 

 208

  ถวิล

 ศรีชา

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

186  

 

 209

  ประเพียร

 สุทธิไกร

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

1/1  

 

 210

  ลัดดา

 เสนามนตรี

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

305  

 

 211

  สวาสดิ์

 สิทธิ

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

255  

 

 212

  ประสพ

 คำสิงห์

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

178 

 

 213

  แสงศรี

 นวลบุดดี

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

70 

 

 214

  บุญหลาย

 ไชยวิเศษ

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

427 

 

 215

  ศุภวัฒน์

 ชุติธนธีระกุล

 

ชาย 

12

บ้านม่วง

319 

 

 216

  สวาท

 โนนหิน

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

73 

 

 217

  วาสนา

 เทวฤทธิ์

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

269/1 

 

 218

  สมจิตต์

 อินตะนัย

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

352 

 

 219

  เอื้อมเดือน

 แพงแพง

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

169 

 

 220

  ประภาพรรณ

 ยศธสาร

 

หญิง 

12

บ้านม่วง

426 

 

 221

  สมใจ

 ธรรมโคตร

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

373  

 

 222

  สงกรานต์

 อรรคสีวร

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

224/1  

 

 223

  ธีระเวช

 วงนะรัตน์

 

ชาย 

13

บ้านม่วง

357  

 

 224

  พัฒนา

 นาคนาง

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

234  

 

 225

  นงเยาว์

 หมู่บ้านม่วง

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

266  

 

 226

  เกษม

 เอติรัตน์

 

ชาย 

13

บ้านม่วง

325  

 

 227

  สังเวียน

 โทมี

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

141  

 

 228

  จำปา

 อินสา

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

353  

 

 229

  สุลำภา

 อินสา

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

133  

 

 230

  ประจิตร์

 อัคฮาด

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

130/1  

 

 231

  ทองม้วน

 เมืองซอง

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

128  

 

 232

  คำฝน

 โหยงโสภา

 

หญิง 

13

บ้านม่วง

208 

 

 233

  ล้วน

 ทองหนองกอย

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

169 

 

 234

  ทองล้วน

 ทองจันทร์

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

176  

 

 235

  ระเบียบ

 เหลาประเสริฐ

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

4  

 

 236

  หนูพิศ

 ศรีคราม

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

300  

 

 237

  วันนา

 จันทบุตร

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

203/1  

 

 238

  บัวทอง

 ตะวัน

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

90  

 

 239

  เสงี่ยม

 ทัศนพันธ์

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

184  

 

 240

  พยุงเพชร

 โมทจิตร์

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

91  

 

 241

  ม้วย

 สมวงษา

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

110  

 

 242

  ทองดี

 หอมสมบัติ

 

ชาย 

14

บ้านม่วง

173  

 

 243

  รสิกา

 หร่องบุตรศรี

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

50  

 

 244

  สมหมาย

 โพธิ์ปัสสา

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

131 

 

 245

  วรรณี

 แสนสูง

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

93 

 

 246

  สมบัติ

 บัณฑิต

 

หญิง 

14

บ้านม่วง

50 

 

 247

  เทพฤิทธิ์

 เอติรัตน์

 

ชาย 

15

บ้านม่วง

271  

 

 248

  สร้อยฟ้า

 ลิโป้

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

117  

 

 249

  พุธ

 ทองจันทร์

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

61/1  

 

 250

  สุดใจ

 พิมพ์กินรีย์

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

249  

 

 251

  สมัย

 คำยา

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

147  

 

 252

  วิรัตน์

 อินสา

 

ชาย 

15

บ้านม่วง

267  

 

 253

  แต๋ว

 โพธิราชา

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

216  

 

 254

  บรรจง

 บัวเคน

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

54  

 

 255

  เลี้ยง

 สิมเสน

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

210  

 

 256

  ละเอียด

 เขียวโสภา

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

187  

 

 257

  หอมจันทร์

 นานนท์

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

194  

 

 258

  วิเชียร

 เอติรัตน์

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

157  

 

 259

  เหลาทอง

 อินสา

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

121/1 

 

 260

  มะลิ

 พรหมทองมี

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

93 

 

 261

  นวล

 สีลับขวา

 

หญิง 

15

บ้านม่วง

318 

 

 262

  อ่อนศรี

 บุตรแดงน้อย

 

หญิง 

16

แดงน้อย

233  

 

 263

  บานเย็น

 บุตรแดงน้อย

 

หญิง 

16

แดงน้อย

69/2  

 

 264

  เพ็ญศรี

 ภิญโญภัญ

 

หญิง 

16

แดงน้อย

2  

 

 265

  จงกล

 โพธิ์ปัสสา

 

หญิง 

16

แดงน้อย

55/1  

 

 266

  คำมวล

 จันทวงศ์

 

หญิง 

16

แดงน้อย

69  

 

 267

  ศิวิไลย์

 สุขขา

 

หญิง 

16

แดงน้อย

48  

 

 268

  เหลือน

 ก้อยทอง

 

หญิง 

16

แดงน้อย

8  

 

 269

  เส็ง

 เพรงมา

 

หญิง 

16

แดงน้อย

124  

 

 270

  สุบรรณ

 สุวรรณสาร

 

หญิง 

16

แดงน้อย

148 

 

 271

  ทองผัด

 นันท์ดี

 

หญิง 

16

แดงน้อย

 

 272

  นางสุปกรณ์

 แสงขาว

 

หญิง 

16

แดงน้อย

80 

 

 273

  ทองเพชร

 จันทบุตร

 

หญิง 

16

แดงน้อย

165 

 

 274

  วิเชียร

 หาปูทน

 

ชาย 

16

แดงน้อย

119/1 

 

 275

  โกศล

 สุแดงน้อย

 

หญิง 

16

แดงน้อย

181 

 

 276

  สมนึก

 มุ่งสุเพ็ง

 

ชาย 

16

แดงน้อย

265 

 

 277

  มยุรา

 วงศ์สุ่ย

 

หญิง 

17

แดงน้อย

161 

 

 278

  พิมพิศร

 บุตรแดงน้อย

 

หญิง 

17

แดงน้อย

48  

 

 279

  สมร

 เวียงวิเศษ

 

หญิง 

17

แดงน้อย

241  

 

 280

  พิมพา

 วงศ์ละ

 

หญิง 

17

แดงน้อย

254  

 

 281

  บังอร

 อนุสุเรนทร์

 

หญิง 

17

แดงน้อย

256  

 

 282

  คำเช้า

 แสงศรีเรือง

 

หญิง 

17

แดงน้อย

207  

 

 283

  สวาท

 สุแดงน้อย

 

หญิง 

17

แดงน้อย

232  

 

 284

  เจริญ

 พิมพ์คำไหล

 

หญิง 

17

แดงน้อย

5/2  

 

 285

  สอิ้ง

 กองพรมฤทธิ์

 

หญิง 

17

แดงน้อย

225  

 

 286

  บัวผัน

 แสนสูง

 

หญิง 

17

แดงน้อย

154  

 

 287

  สายันต์

 วงค์สุ่ย

 

หญิง 

17

แดงน้อย

99 

 

 288

  พเยาว์

 สีเจียวาละ

 

หญิง 

17

แดงน้อย

 

 289

  อัมพร

 แสนคำ

 

หญิง 

17

แดงน้อย

32 

 

 290

  หอมหวล

 หยองเอ่น

 

หญิง 

17

แดงน้อย

 

 291

  กุหลาบ

 นรินทร์

 

หญิง 

17

แดงน้อย

158/1 

 

 292

  ก่า

 ทีวงค์

 

หญิง 

18

หนองกุง

 

 293

  ระพีพรรณ

 นาบุตร

 

หญิง 

18

หนองกุง

167  

 

 294

  เคือบ

 สมวงษา

 

หญิง 

18

หนองกุง

25  

 

 295

  พุทธา

 พลโคตร

 

หญิง 

18

หนองกุง

32  

 

 296

  สนั่น

 เจริญสว่าง

 

หญิง 

18

หนองกุง

170  

 

 297

  ยี่

 รสโสดา

 

หญิง 

18

หนองกุง

153 

 

 298

  ทองไสย์

 สีทะบาล

 

ชาย 

18

หนองกุง

156 

 

 299

  สม

 สงวนรัตน์

 

ชาย 

18

หนองกุง

24/1 

 

 300

  ทองใบ

 สมวงษา

 

หญิง 

18

หนองกุง

184 

 

 301

  นวล

 กงสะเด็น

 

หญิง 

18

หนองกุง

127 

 

 302

  ดารา

 สีสุรี

 

หญิง 

18

หนองกุง

166 

 

 303

  อินแปลง

 ศรีษะเกตุ

 

หญิง 

18

หนองกุง

 

 304

  ยุภา

 หล่ำแขก

 

หญิง 

18

หนองกุง

171 

 

 305

  สุทิน

 ลุนจันทรา

 

หญิง 

18

หนองกุง

142 

 

 306

  มะณี

 รสโสดา

 

หญิง 

18

หนองกุง

178

 

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  7
Visits:  3,916
Today:  10
PageView/Month:  47

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com